ZUŠ Václava Talicha Berounpobočka Zdice

Hudební obor

Podmínky přijetí – obsah talentových zkoušek – věk dítěte – možnosti studia

Podmínky přijetí

  • Základní podmínka přijetí je věk dítěte minimálně 6 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ.
  • Úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Talentová zkouška

  • Talentové zkoušky probíhají zpravidla první týden v měsíci červnu. Časový harmonogram talentových zkoušek naleznete 14 dní před jejich konáním na webu školy včetně pokynů k přihlášení.
  • Přihlášení bude spuštěno nejpozději v polovině měsíce května.
  • Přihlášení k talentové zkoušce zde.

Obsah talentové zkoušky

V přijímacím řízení (talentové zkoušce) posuzují pedagogové hudební předpoklady (hudební cítění, rytmus, zpěv) a sociální zralost dítěte. Dítě zazpívá dvě připravené písně (jednu lidovou a jednu umělou) a zopakuje krátký rytmický a melodický útvar. Pokud již hraje na hudební nástroj, přednese připravenou skladbu.

Výsledek přijímacího řízení je zveřejněn zpravidla v posledním týdnu měsíce června. Výjimečně může doplňkové přijímací řízení proběhnout ještě první týden v měsíci září.

Věk dítěte

Děti ve věku 6 až 7 let (1. tř. ZŠ) jsou přijímány do Přípravné hudební výchovy (PHV), která se vyučuje ve skupině dětí. V průběhu PHV si dítě vybírá vhodný hudební nástroj, na který se začíná individuálně učit na začátku dalšího školního roku.
Mimořádně talentované dítě může umělecká rada přijmout na individuální výuku nástroje souběžně s nástupem do PHV.
Děti od 7 let věku mohou nastoupit přímo na individuální výuku hudebního nástroje. Výuka hudebního nástroje je dvě vyučovací hodiny týdně – jedna hodina individuální hry na nástroj a druhá skupinová výuka hudební teorie. Ve vyšších ročnících (dle jednotlivých nástrojů) přibývá ještě třetí hodina v týdnu a to kolektivní hudební praxe.  Žáci hudebního oboru skládají na konci každého školního roku postupové zkoušky a dostávají vysvědčení.

Hudební obor

Žáci s předpokladem hudebního talentu jsou prostřednictvím výuky hry na hudební nástroje (nebo zpěvu) na ZUŠ vedeni k pochopení a interpretaci hudby tak, aby měli možnost kvalitně a poučeně hrát a prožívat všechny hudební žánry, které je osloví (od hudby klasické, jazzu, hudby lidové, až po styly nejmodernější).
Neoddělitelnou součástí studia v hudebním oboru ZUŠ jsou proto ještě další předměty. Hra v orchestrech nebo jiných komorních uskupeních a také teoretické předměty, ve kterých žáci formou hudební teorie nebo nástrojových seminářů poznají základy hudebních nauk a hlavně smysl a poslání hudby v dějinách i v současnosti.

Klávesové nástroje

V oddělení klávesových nástrojů mají žáci možnost výuky na klavír a elektrické klávesy. Kromě základů klavírní hry, která je důležitá nejen pro klavír, ale i pro hru na el. klávesy, se žáci během studia věnují čtyřruční hře, ve vyšších ročnících se zabývají doprovody k písním, improvizací a podobně.
Žáci hrající na el. klávesy se naučí spolupracovat s technikou nástroje, s funkcí automatického doprovodu, výběru barev zvuků a rytmických možností.

Smyčcové nástroje

Smyčcové nástroje patří mezi nejkrásnější, ale zároveň nejobtížnější hudební nástroje. Hra na tyto nástroje vyžaduje vynikající intonační, rytmické i motorické předpoklady, a tak se studiu na smyčcové nástroje mohou věnovat jen opravdu nadaní žáci, kteří jsou ochotni věnovat dostatek času kvalitní domácí přípravě.
Na zdické pobočce je vyučována pouze hra na violoncello.

Dechové nástroje

Oddělení dechových nástrojů nabízí výuku na dřevěné dechové nástroje (zobcové flétny, saxofon).
S výukou hry na sopránovou zobcovou flétnu lze začít již od šesti let, kdy je možné tento nástroj brát jako nástroj přípravný pro další z výše uvedených dechových nástrojů, nebo si žák může tento nástroj zvolit jako svůj hlavní obor. U ostatních výše uvedených dechových nástrojů se začíná s výukou v 9 – 10 letech věku dítěte. Délka studia na dechové nástroje je určena  Školním vzdělávacím programem.
Výuka a zvládnutí hry na dechové nástroje je vždy podmíněna dispozicemi žáka. Uplatnění hry na tyto nástroje je jak ve hře sólové, tak ve hře komorní a orchestrální.

Kytara

Při výuce si v prvé řadě osvojíte správné základy klasické techniky hry na tento nástroj, což je zvládnutí řemesla hry na každý hudební nástroj a nástroje jim příbuzné. Dále si osvojíte různé způsoby hry doprovodů písní a v neposlední řadě se seznámíte se skladbami kytarové literatury od renesance až po současnost.
Žáci tohoto oddělení mají možnost působení v kytarovém souboru.
Není výjimkou, že výuku hry na kytaru v naší škole navštěvují žáci po dlouhá léta i již jako studenti vysokých škol.

Sólový zpěv

Pěvecké oddělení je určeno žákům, kteří mají hlas, schopný dalšího vývoje a chuť jej dále rozvíjet. Naše škola nabízí vzdělávání v oboru hudby klasické i populární. Vycházíme z toho, že základní pěvecká technika je pro klasickou i populární hudbu stejná – je potřeba naučit se svůj hlas ovládat tak, aby interpret mohl bez problémů zazpívat repertoár, který si zvolí.  Proto s našimi zpěváky probíráme repertoár, ke kterému mají předpoklady i vztah – ať už jde o klasiku nebo populární hudbu. Při takzvaných „Pódiových zkušenostech“ mají mladí interpreti, podporováni svými rodinnými příslušníky a kamarády možnost představit se na jevišti širší veřejnosti a naučit se překonat trému a ostych před publikem. Škola dále pořádá řadu koncertů, kde se zpěváci rovněž uplatňují.

Hudební teorie (nauka)

Hudební nauka je neodmyslitelnou součástí výuky v hudebním oboru. Pro dobrého hudebníka je stejně důležitá, jako psaní, čtení a gramatika pro spisovatele. Učebna HN je vybavena velkoplošným interaktivním monitorem.

Začátkům hudební teorie se nejmenší děti učí již v přípravné hudební výchově, kde se seznámí nejen s notovým zápisem a hudebními pojmy, ale i s písničkami a vším, co s nimi souvisí – rytmem, rytmickým cítěním, intonací a hudebním vyjádřením nálad a pocitů.
Žáci z přípravného sborového zpěvu, který je součástí výuky přípravné hudební nauky také každoročně vystupují na veřejných koncertech.
Ve vyšších ročnících hudební nauky žáci postupně zvládají hudební teorii tak, aby s její pomocí byli schopni zvládat hru na své hudební nástroje a pochopit skladby, které hrají.
Součástí hudební nauky je nejen zpěv a rytmická cvičení, ale také poslech skladeb nejrůznějších žánrů tak, díky kterým žáci získávají komplexní základní hudební vzdělání, které je možné dále rozvíjet.
Talentovaní žáci, kteří úspěšně absolvují hudební nauku se mohou bez obav přihlásit k přijímacím zkouškám na konzervatoř.

Kolektivní hudební praxe

Žáci vyšších ročníků (od 4. ročníku) mají jako povinnou součást výuky KHP. KHP mohou realizovat jako hru v orchestru, zpěv ve sboru, hudební skladbu a kompozici, editaci zvuku, hru nebo zpěv v komorních uskupeních, korepetici apod.

Informaci o výši školného naleznete v odkazu DOKUMENTY.

Pedagogové