ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Výtvarný obor

Podmínky přijetí – obsah talentových zkoušek – věk dítěte – možnosti studia

Podmínky přijetí

  • Základní podmínka přijetí je věk dítěte minimálně 6 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ.
  • Úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Talentová zkouška

  • Talentové zkoušky probíhají zpravidla první týden v měsíci červnu. Časový harmonogram talentových zkoušek naleznete 14 dní před jejich konáním na webu školy včetně pokynů k přihlášení.
  • Přihlášení bude spuštěno nejpozději v polovině měsíce května.
  • Přihlášení k talentové zkoušce zde.

Obsah talentové zkoušky

V přijímacím řízení (talentové zkoušce) posuzují pedagogové výtvarné vlohy dítěte a sociální zralost dítěte. Talentová zkouška trvá 60 minut, během tohoto času dítě vypracuje 2 úkoly na zadané téma. S sebou si uchazeč donese penál s tužkami a pastelkami a portfolio domácích výtvarných prací dítěte vytvořených v nedávném čase.

Výsledek přijímacího řízení je zveřejněn zpravidla v posledním týdnu měsíce června. Výjimečně může doplňkové přijímací řízení proběhnout ještě první týden v měsíci září.

Věk dítěte

Děti ve věku od 6 do 7 let (1. třída ZŠ) jsou přijímány do přípravných ročníků. Děti od 8 let věku (2. třída ZŠ) mohou být přijaty do vyšších ročníků podle věku a dovedností. Výuka ve výtvarném oddělení probíhá jednou týdně po dobu dvou vyučovacích hodin v přípravných ročnících a tří vyučovacích hodin ve vyšších ročnících (ve skupinách max. 15 žáků).

Zaměření výtvarná tvorba se skládá ze dvou předmětů:

  • a) plošná tvorba ( kresba, malba, grafické a výtvarné techniky)
  • b) prostorová tvorba (tvorba z materiálů, modelování, keramika)

Žáci výtvarného oboru skládají na konci každého školního roku postupové zkoušky a dostávají vysvědčení.

Předmět plošná tvorba

Výuka zahrnuje kreslířské, malířské, grafické a výtvarné techniky, kterými žák vyjadřuje pohled na skutečnost nebo vlastní fantazii. Studijní předměty jsou kresba–malba, grafické a výtvarné techniky.

Způsoby vyjadřování jsou založeny, jak na klasických výtvarných postupech, tak na kombinování technik. Žáci jsou vedeni k řemeslné kreslířské zručnosti i k experimentování a abstrakci vlastního vyjádření. Žáci tvoří v prostorné učebně s velikými stoly, malířskými stojany a základním výtvarnickým vybavením. Každý rok se zúčastňujeme několika výtvarných soutěží, chodíme společně na výstavy a při pěkném počasí tvoříme venku v přírodě. Zvláště nadané studenty ve vyšších ročnících připravujeme na případné talentové zkoušky na střední a vysoké výtvarné školy.

Prostorová tvorba

Výuka má za cíl získávat a prohlubovat znalosti, zkušenosti a dovednosti v prostorové výtvarné tvorbě. Je zaměřena především na práci s různými materiály – keramickou hlínou, dráty, textilem, modelovací hmotou, přírodninami apod. Žáci se však učí pracovat i s jinými materiály a technikami např.: pletení z proutí a slámy, tkaní a jiné textilní techniky, práce se sádrou a odlévání do forem, výroba ručního papíru a mnoho dalších.  I ti nejmladší žáci u nás točí na hrnčířském kruhu.

Žáci se učí respektovat vlastnosti materiálů a jejich základní technické postupy s možností uvědomělého experimentování. V přípravných návrzích žáci využívají technik plošné tvorby, jak volné, realistické i technické kresby. Převáděním plošné tvorby do tvorby prostorové žáci prohlubují své prostorové myšlení.
Během roku vznikají různé kolektivní a individuální projekty, fotodokumentace, animace apod. Se svými díly se každoročně účastníme výtvarných soutěží, výstav a přehlídek.

Informaci o výši školného naleznete v odkazu DOKUMENTY.

Pedagogové

Benešová Francová Mariana MgA.

Předmět: výtvarný obor Učebny: č. 13 Výuka: pátek E-mail: m.francova@zusberoun.cz

Borovská Andrea MgA.

Předmět: výtvarný obor Učebny: č. 7 Výuka: pondělí, úterý, středa, čtvrtek E-mail: a.borovska@zusberoun.cz

Jakubovskaja Olga MgA.

Předmět: výtvarný obor Učebny: č. 13 Výuka: pondělí, středa E-mail: o.yakubovskaya@zusberoun.cz

Veverková Hrnčířová Magda MgA.

Předmět: výtvarný obor Učebny: č. 7, 13 Výuka: úterý, čtvrtek, pátek E-mail:m.veverkova-hrncirova@zusberoun.cz