ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAVáclava Talicha Beroun

Hudební obor

Podmínky přijetí – věk dítěte – obsah talentových zkoušek – možnosti studia

  • Základní podmínka přijetí je věk dítěte minimálně 5 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ.
  • Úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se koná vždy první týden v červnu.
  • Časový harmonogram talentových zkoušek naleznete 14 dní před jejich konáním na webu školy včetně pokynů k přihlášení.

 

Děti ve věku 6 až 7 let (1. tř. ZŠ) jsou přijímány do Přípravné hudební výchovy (PHV), která se vyučuje ve skupině dětí dvě vyučovací hodiny týdně (teorie – notičky a zpěv v přípravném sboru). V průběhu PHV si dítě vybírá vhodný hudební nástroj, na který se začíná individuálně učit na začátku dalšího školního roku.
Mimořádně talentované dítě může umělecká rada přijmout na individuální výuku nástroje souběžně s nástupem do PHV.
Děti od 7 let věku mohou nastoupit přímo na individuální výuku hudebního nástroje. Výuka hudebního nástroje je dvě vyučovací hodiny týdně – jedna hodina individuální hry na nástroj a druhá skupinová výuka hudební teorie. Ve vyšších ročnících (dle jednotlivých nástrojů) přibývá ještě třetí hodina v týdnu a to kolektivní hudební praxe.

Talentová zkouška – v přijímacím řízení (talentové zkoušce) posuzují pedagogové hudební předpoklady (hudební cítění, rytmus, zpěv) a sociální zralost dítěte.  Výsledek přijímacího řízení je zveřejněn zpravidla v posledním týdnu měsíce června. Výjimečně může doplňkové přijímací řízení proběhnout ještě první týden v měsíci září. Žáci hudebního oboru skládají na konci každého školního roku postupové zkoušky a dostávají vysvědčení.

Hudební obor

Žáci s předpokladem hudebního talentu jsou prostřednictvím výuky hry na hudební nástroje (nebo zpěvu) na ZUŠ vedeni k pochopení a interpretaci hudby tak, aby měli možnost kvalitně a poučeně hrát a prožívat všechny hudební žánry, které je osloví (od hudby klasické, jazzu, hudby lidové, až po styly nejmodernější).
Neoddělitelnou součástí studia v hudebním oboru ZUŠ jsou proto ještě další předměty. Hra v orchestrech nebo jiných komorních uskupeních a také teoretické předměty, ve kterých žáci formou hudební teorie nebo nástrojových seminářů poznají základy hudebních nauk a hlavně smysl a poslání hudby v dějinách i v současnosti.

Klávesové nástroje

V oddělení klávesových nástrojů mají žáci možnost výuky na klavír, elektrické klávesy a akordeon. Kromě základů klavírní hry, která je důležitá nejen pro klavír, ale i pro hru na el. klávesy, se žáci během studia věnují čtyřruční hře, ve vyšších ročnících se zabývají doprovody k písním, improvizací a podobně.
Žáci hrající na el. klávesy se naučí spolupracovat s technikou nástroje, s funkcí automatického doprovodu, výběru barev zvuků a rytmických možností.
Žáci hrající na akordeon se také naučí technicky zvládat svůj nástroj tak, aby mohli hrát hudbu rozmanitých žánrů.
Žáci oddělení klávesových nástrojů spolupracují se smyčcovým „Podstatným orchestrem“ a nebo hrají v různých komorních seskupeních, kde nastudují skladby nejrůznějších žánrů. V rámci kolektivní hudební praxe se zapojují  v doprovodech žáků instrumentalistů nebo zpěváků.

Smyčcové nástroje

Smyčcové nástroje patří mezi nejkrásnější, ale zároveň nejobtížnější hudební nástroje. Hra na tyto nástroje vyžaduje vynikající intonační, rytmické i motorické předpoklady, a tak se studiu na smyčcové nástroje mohou věnovat jen opravdu nadaní žáci, kteří jsou ochotni věnovat dostatek času kvalitní domácí přípravě.
Na naší škole hrají žáci na tři smyčcové nástroje – na housle, violu a violoncello.
Po zvládnutí základní techniky hry na nástroj a po získání nejdůležitějších muzikantských návyků mohou žáci hrát nejen v Podstatném orchestru, kde si vyzkouší základy orchestrální hry, ale i v různých komorních seskupeních, kdy v praxi zažijí, jak tvárné a dobře uplatnitelné jsou smyčcové nástroje ve všech žánrech hudby.

Dechové nástroje

Oddělení dechových nástrojů nabízí výuku na dřevěné dechové nástroje (zobcové flétny, příčná flétna, klarinet, saxofon) a žesťové dechové nástroje (trubka, pozoun, tenor).
S výukou hry na sopránovou zobcovou flétnu lze začít již od šesti let, kdy je možné tento nástroj brát jako nástroj přípravný pro další z výše uvedených dechových nástrojů, nebo si žák může tento nástroj zvolit jako svůj hlavní obor. U ostatních výše uvedených dechových nástrojů se začíná s výukou v 9 – 10 letech věku dítěte. Délka studia na dechové nástroje je určena  Školním vzdělávacím programem.
Výuka a zvládnutí hry na dechové nástroje je vždy podmíněna dispozicemi žáka. Uplatnění hry na tyto nástroje je jak ve hře sólové, tak ve hře komorní a orchestrální.

Kytara

Při výuce si v prvé řadě osvojíte správné základy klasické techniky hry na tento nástroj, což je zvládnutí řemesla hry na každý hudební nástroj a nástroje jim příbuzné. V tomto případě kytara elektrická i basová. Dále si osvojíte různé způsoby hry doprovodů písní a v neposlední řadě se seznámíte se skladbami kytarové literatury od renesance až po současnost.
Žáci tohoto oddělení mají možnost působení v kytarovém souboru.
Není výjimkou, že výuku hry na kytaru v naší škole navštěvují žáci po dlouhá léta i již jako studenti vysokých škol.

Bicí nástroje

Od září školního roku 2015/2016 vyučujeme v ZUŠ hru na bicí nástroje a perkuse. Hráči bicích a perkusí jsou nedílnou součástí orchestru ODDechovka.

Sólový a sborový zpěv

Pěvecké oddělení je určeno žákům, kteří mají hlas, schopný dalšího vývoje a chuť jej dále rozvíjet. Naše škola nabízí vzdělávání v oboru hudby klasické i populární. Vycházíme z toho, že základní pěvecká technika je pro klasickou i populární hudbu stejná – je potřeba naučit se svůj hlas ovládat tak, aby interpret mohl bez problémů zazpívat repertoár, který si zvolí.  Proto s našimi zpěváky probíráme repertoár, ke kterému mají předpoklady i vztah – ať už jde o klasiku nebo populární hudbu. Při takzvaných „Pódiových zkušenostech“ mají mladí interpreti, podporováni svými rodinnými příslušníky a kamarády možnost představit se na jevišti širší veřejnosti a naučit se překonat trému a ostych před publikem. Škola dále pořádá řadu koncertů, kde se zpěváci rovněž uplatňují.

Hudební teorie (nauka)

Hudební nauka je neodmyslitelnou součástí výuky v hudebním oboru. Pro dobrého hudebníka je stejně důležitá, jako psaní, čtení a gramatika pro spisovatele. Učebna HN je vybavena velkoplošným interaktivním monitorem.

Začátkům hudební teorie se nejmenší děti učí již v přípravné hudební výchově, kde se seznámí nejen s notovým zápisem a hudebními pojmy, ale i s písničkami a vším, co s nimi souvisí – rytmem, rytmickým cítěním, intonací a hudebním vyjádřením nálad a pocitů.
Žáci z přípravného sborového zpěvu, který je součástí výuky přípravné hudební nauky také každoročně vystupují na veřejných koncertech.
Ve vyšších ročnících hudební nauky žáci postupně zvládají hudební teorii tak, aby s její pomocí byli schopni zvládat hru na své hudební nástroje a pochopit skladby, které hrají.
Součástí hudební nauky je nejen zpěv a rytmická cvičení, ale také poslech skladeb nejrůznějších žánrů tak, díky kterým žáci získávají komplexní základní hudební vzdělání, které je možné dále rozvíjet.
Talentovaní žáci, kteří úspěšně absolvují hudební nauku se mohou bez obav přihlásit k přijímacím zkouškám na konzervatoř.

Kolektivní hudební praxe

Žáci vyšších ročníků (od 4. ročníku) mají jako povinnou součást výuky KHP. KHP mohou realizovat jako hru v orchestru, zpěv ve sboru, hudební skladbu a kompozici, editaci zvuku, hru nebo zpěv v komorních uskupeních, korepetici apod.

Informaci o výši školného naleznete v odkazu DOKUMENTY

Pedagogové

Beneš Andrej

Předmět: sólový zpěv Učebny: č. 9, 12, koncertní sál Výuka: úterý, středa, čtvrtek Email: a.benes@zusberoun.cz

Holubová Helena Bc.

Předmět: klavír, korepetice HO Učebny: budova B - přízemí Výuka: pondělí, středa Email: h.holubova@zusberoun.cz

Hudec Jaroslav

Předmět: kytara, kytarový soubor Učebny: č. 6, 9 Výuka: středa, čtvrtek Email: j.hudec@zusberoun.cz

Johnová Jana PhDr.

Předmět: klavír Učebny: č. 10, zkušebna, budova B - přízemí Výuka: středa, čtvrtek, pátek Email: j.johnova@zusberoun.cz

Klögner Jakub BcA., MA

Předmět: zobcová flétna, příčná flétna Učebny: č. 9, 11 Výuka: pondělí, pátek Email: j.klogner@zusberoun.cz

Koch Vítek DiS.

Předmět: bicí Učebny: budova C, zkušebna Výuka: pondělí, středa Email: v.koch@zusberoun.cz

Kořán Jaroslav

Předmět: housle Učebny: č. 1, 5 Výuka: pondělí, pátek Email: j.koran@zusberoun.cz

Krasničan Jaroslav dipl.um.

Předmět: akordeon, klavír, el. klávesy Učebny: č. 11 Výuka: úterý, středa, čtvrtek Email: j.krasnican@zusberoun.cz

Med Štěpán MgA.

Předmět: zobcová flétna, klarinet, saxofon, orchestr Učebny: budova B - 1. patro, zkušebna Výuka: pondělí, čtvrtek Email: s.med@zusberoun.cz

Medová Kateřina dipl. spec.

Předmět: klavír, korepetice sborů, hudební nauka Učebny: č. 1, 10, zkušebna Výuka: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek Email: k.medova@zusberoun.cz

Nachtigallová Renée

Předmět: sólový zpěv Učebny: č. 8 Výuka: středa, čtvrtek, pátek Email: r.nachtigallova@zusberoun.cz

Rajtmajerová Martina Mgr. Bc.

Předmět: pěvecké sbory, hudební nauka Učebny: č. 1, zkušebna Výuka: pondělí, úterý, středa Email: reditelka@zusberoun.cz

Rajtmajerová Nela Mgr. Bc.

Předmět: hudební nauka, komorní sbor Učebny: č. 1 Výuka: středa Email: zastupce@zusberoun.cz

Šebek Vladislav

Předmět: zobcová flétna, trubka, orchestr Učebny: budova B - 1. patro Výuka: úterý, středa, čtvrtek, pátek Email: v.sebek@zusberoun.cz

Šebková Ivana

Předmět: klavír Učebny: budova B - přízemí, koncertní sál Výuka: čtvrtek, pátek Email: i.sebkova@zusberoun.cz

Šimáček Jiří

Předmět: housle, viola, hudební nauka, nástrojový seminář Učebny: č. 1, 12 Výuka: čtvrtek, pátek Email: j.simacek@zusberoun.cz

Sokol Ondřej DiS.

Předmět: zobcová flétna, trombon, baskřídlovka Učebny: budova B - přízemí Výuka: úterý Email: o.sokol@zusberoun.cz

Sommerová Monika Ing., DiS

Předmět: sólový zpěv Učebny: č. 8, 12 Výuka: pondělí, úterý, středa Email: m.sommerova@zusberoun.cz

Sopková Jana Bc.

Předmět: violoncello, el. klávesy, hudební nauky Učebny: č. 1, 5, 10, 11, zkušebna Výuka: pondělí, úterý, čtvrtek Email: j.sopkova@zusberoun.cz

Spilková Alena

Předmět: klavír, hudební nauka, korepetice HO Učebny: č. 1, zkušebna Výuka: pátek Email: a.spilkova@zusberoun.cz

Štěpán Jaromír

Předmět: housle, orchestr Učebny: č. 5, zkušebna Výuka: pondělí, úterý, čtvrtek Email: j.stepan@zusberoun.cz

Stěpaněnko Nikita BcA. DiS.

Předmět: klavír, korepetice HO Učebny: koncertní sál Výuka: pondělí, středa, čtvrtek Email: n.stepanenko@zusberoun.cz

Urban Lubomír

Předmět: kytara Učebny: č. 6 Výuka: pondělí, čtvrtek, pátek Email: l.urban@zusberoun.cz

Veselý Robert

Předmět: zobcová flétna, příčná flétna Učebny: č. 12 Výuka: pondělí, úterý, pátek Email: r.vesely@zusberoun.cz

Voborský Jiří Mgr.

Předmět: kytara Učebny: č. 6, budova C - přízemí Výuka: úterý, středa Email: j.voborsky@zusberoun.cz

Vysloužil Dušan Dis.

Předmět: zobcová flétna, saxofon, klarinet Učebny: budova C - přízemí Výuka: úterý, čtvrtek, pátek Email: d.vyslouzil@zusberoun.cz